Anbudsförsäljning fd. badhus på fastighet Korpilombolo 16:1

Pajala kommun avser att sälja byggnad fd badhus på fastighet Korpilombolo 16:1. Försäljningen sker med ett öppet anbudsförfarande. där köpare ska lämna skriftligt anbud utifrån direktiv till anbud enligt nedan. Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 16 maj 2022. Anbuden kommer att utvärderas där pris står för 30% av utvärderingen och övriga villkor 70% av utvärderingen.

Förutsättningar för försäljning

Pajala kommun har ett antal villkor för att försäljning ska genomföras.

 • I samband med försäljning ska byggnaden avstyckas. Pajala kommun står för kostnaderna i samband med detta. Flera alternativ för avstyckning finns, och diskuteras fram i förhandlingarna efter genomfört anbudsförfarande.
 • Byggnaden delar värmeanläggning och elanläggning med huvudbyggnaden på fastigheten. Vid försäljning ska köparen utan dröjsmål dock inom 12 månader ha ordnat med för fastigheten egna anläggningar för ändamålet. Avtal om försäljning av el och värme tecknas med Pajala kommun baserat på en självkostnad +10%. Eventuell badhusverksamhet får ej startas förrän byggnaden har egna anläggningar för el och uppvärmning.
 • Om köparen avser att bedriva badhusverksamhet i byggnaden ska till anbudet bifogas förslag på villkor för Pajala kommuns nyttjande av badhus för kommunens verksamheter. Detta ska förhandlas efter genomfört anbudsförfarande.
 • Säljaren ska presentera en skriftlig plan/beskrivning/pm enligt direktiv till anbud nedan.
 • I första hand avser säljaren att sälja endast byggnaden med där tillhörande markområde men i försäljningen finns också möjlighet att närliggande anläggning för utebad kan ingå i försäljningen. Köparen ska ange i anbud om intresse för detta finns.

Direktiv till anbud

Anbud ska vara Pajala kommun tillhanda senast 16 maj 2022. Anbud ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om köparen (namn, person-/organisationsnummer, kontaktperson, kontaktuppgifter) samt anbudsbelopp. Anbudet ska också innehålla en skriftlig plan/beskrivning/pm som åtminstone beskriver följande:

 • Övergripande beskrivning av köparens ambitioner med övertagande av byggnaden.
 • Detaljerad plan för renovering av byggnad innehållande tidsatta åtgärder och bedömda kostnader baserat på den verksamhet som ska bedrivas. Då taket är i dåligt skick och byggnaden ligger i nära anslutning till Gårdbyskolan, ska planen innehålla en beskrivning av hur taket omgående ska åtgärdas för att byggnaden ska vara säker. Detta gäller oavsett vilken verksamhet som i övrigt ska bedrivas.
 • Beskrivning av hur köparen avser att lösa anläggningar för uppvärmning och el.
 • Beskrivning av hur avstyckning ska ske utifrån köparens önskemål. Flera alternativ kan beskrivas.
 • Om köparen avser att även inkludera anläggning för utebad i köpet.
 • Om köparen har för avsikt att bedriva badhusverksamhet i byggnaden ska detta beskrivas i renoveringsplan enligt ovan. Utöver det ska också beskrivning av hur badhusverksamheten ska bedrivas finnas, inkluderat bemanning, öppettider, kompetenser, ekonomi samt villkor för kommunens nyttjande av badanläggning.
 • Ekonomisk plan innehållande finansiering av åtgärder för byggnadens ibruktagande.
 • Eventuell övrig information som förbättrar Pajala kommuns förutsättningar att bedriva sina verksamheter i Korpilombolo.

 

Kontaktuppgifter Pajala kommun:

Frågor om försäljningens förfarande:
Pajalabostäder AB Leif Gräsvik
tfn: 0978-129 82, e-post: leif.grasvik@pajala.se